Bli leverantör till oss

Du som vill jobba med oss måste svara på en upphandling. Du hittar de aktuella upphandlingarna här

När du hittat en upphandling som passar ert företag och som du vill medverka i så ska du

 1. Registrera ditt företag på https://www.opic.com/
 2. Ladda ner förfrågningsunderlaget
 3. Läs förfrågningsunderlaget för att se vilka krav vi ställer
 4. Fyll i svarsbilaga, anbudsformulär eller elektroniskt underlag enligt anvisningar i förfrågningsunderlaget.

Eftersom det finns mycket begränsade möjligheter till anbudskomplettering är det av vikt att anbudet är komplett och korrekt redan vid inlämnandet. Besvara alla frågor i förfrågningsunderlaget så att det framgår att krav uppfylls.

Har du frågor, synpunkter eller funderingar om förfrågningsunderlaget - vänd dig till handläggaren som framgår i annonsen.

Upphandlingen steg för steg

Behovsanalys

En offentlig upphandling inleds alltid med att identifiera vad den upphandlande myndighet behöver under den närmsta perioden och till vilken kvalité. Utifrån kraven på tjänsten/varan och det beräknade värdet på det tänkta kontraktet planeras den fortsatta upphandlingsprocessen.

Förfrågningsunderlaget

För att en leverantör skall kunna lämna anbud tillhandahåller den upphandlande myndigheten ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget skall vara fullständigt och tydligt. Om en leverantör inte förstår eller anser att förfrågningsunderlaget är oklart bör den upphandlande myndigheten kontaktas omgående för ett förtydligande.

Ett förfrågningsunderlag består vanligtvis av:

 1. Inbjudningsbrev
 2. Administrativa bestämmelser
 3. Kravspecifikation på leverantören samt på tjänsten/varan
 4. Kommersiella villkor = Avtalet
 5. Anbudsformulär
 6. Eventuella bilagor

Annonsering

Upphandlingen annonseras ut genom en allmän tillgänglig databas. Vi har valt opic.com som annonseringsverktyg. Det finns undantag för annonsering av upphandling och det kan gälla direktupphandling samt vid förhandlat förfarande.

Anbudsgivning

I annonsen och i förfrågningsunderlaget anges hur anbud skall lämnas och vad det skall innehålla. Anbudsansökningar och anbud omfattas av så kallad absolut sekretess fram till det att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela ett kontrakt till antagen leverantör/leverantörer.

Uteslutning av leverantör

Den upphandlande myndigheten måste i vissa fall utesluta en leverantör om det kommer till kännedom att leverantören enligt lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet. I vissa fall kan den upphandlande myndigheten utesluta en leverantör om leverantören är försatt i konkurs eller likvidation eller att leverantören är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt en lagakraftvunnen dom.

Kontroll av leverantörers lämplighet (kvalificering)

Leverantörens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Tilldelning av kontrakt (utvärdering av anbud)

Den upphandlande myndigheten tilldelar kontraktet enligt den utvärderingsgrund som har angivits. Tilldelningsbeslutet med skäl skall lämnas till anbudsgivaren/anbudsgivarna.

Avtalsspärr Efter att beslut om tilldelning har fattats och beskedet skickats, börjar tidsfristen på tio dagar att löpa. Under denna period finns möjlighet för leverantören att ansöka om överprövning.

Avtalsperioden

Under avtalsperioden sker uppföljning/avstämning att avtalet följs av båda parter. Eventuella prisjusteringar under avtalsperioden sker enligt avtalet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

8 positiva röster och 5 negativa röster.

Dela den här sidan:

 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google+