Ännu ett starkt resultat möjliggör fortsatt hög underhållsnivå, februari 2014

Basen för vår verksamhet är det befintliga beståndet och vår främsta uppgift är alltid att ta hand om våra nuvarande hyresgäster. Åldersstrukturen i MKB:s bestånd präglas av en hög andel fastigheter byggda under 1960- och 1970-talet. Därför har bolaget under ett antal år valt att öka underhållsvolymen till nivåer som beräknas ligga 50 procent över vår normala nivå. 2013 underhöll vi för 461 miljoner kronor, motsvarande 272 kronor per kvadratmeter, vilket är cirka 40 procent över snittet för kommunägda bostadsbolag.

Höga målsättningar för nyproduktion

En av bolagets stora utmaningar är att leva upp till vår ägares krav på nyproduktion av lägenheter. Målet är att producera omkring 500 nya lägenheter per år under förutsättning att det finns tillräcklig efterfrågan på och betalningsförmåga för hyresrätter. När det gäller färdigställda lägenheter blev 2013 ett mellanår. För 2014 ser förutsättningarna bättre ut. Vid utgången av 2013 hade MKB startat byggprocessen för cirka 650 lägenheter som kommer att färdigställas de kommande åren. Ett sätt att närma sig målet kan vara att ytterligare diversifiera MKB:s nyproduktion, bland annat genom att studera möjligheterna att bygga till lägre kostnader och därmed skapa fler kvalitetsnivåer i vårt bestånd.

För MKB är det i detta sammanhang välkommet att förutsättningarna för de två kommande åren nu är fastlagda i och med den hyresöverenskommelse som tecknats.

Hållbarhetsfrågorna allt viktigare

Hållbarhetsfrågorna står i fokus för MKB. Att inom ramen för MKB: s lönsamhet arbeta med miljö och social hållbarhet är viktigt för att utveckla vår verksamhet. Frågornas betydelse har ökat det senaste decenniet och för MKB utgör de idag en strategisk prioritering på samma gång som de är en naturlig del av det vardagliga arbetet.

Genom nyproduktion, som syftar till att skapa en attraktiv, modern och trygg boendemiljö för nuvarande och potentiella hyresgäster bidrar vi till stadens hållbarhet.

Stadsutveckling kräver infrastruktur

Idag ser vi en positiv utveckling på den lokala fastighetsmarknaden i flera av de områden som tidigare förknippades med segregation och utanförskap. I Rosengård har nya fastighetsägare tagit långsiktiga initiativ som bidragit till att stärka stadsdelens attraktivitet för både hyresgäster och andra potentiella fastighetsägare. För en fortsatt positiv utveckling är emellertid investeringar i stadens infrastruktur betydelsefulla, med Malmöringen som den för MKB enskilt viktigaste faktorn.

Jag ser mycket fram emot att få leda och utveckla MKB:s verksamhet. Malmö är en dynamisk stad, som vågar sticka ut och som det är svårt att inte vara nyfiken på. Stadens närhet till övriga Europa bidrar till stor inflyttning. I Malmö, precis som i andra storstäder, finns det även utmaningar. Eftersom MKB är den största hyresrättsaktören i staden understryker det vårt ansvar att arbeta vidare med de bosociala frågorna.

MKB har ett mycket bra utgångsläge. Bostadsmarknaden i Malmö präglas av ett fortsatt starkt intresse för hyresrätten, det vill säga MKB:s produkt Men alla behöver ständigt förändras för att följa med i utvecklingen – så även vi. Vi är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag och vi har en stolt tradition av att ligga långt fram i utvecklingen av vår bransch.

Det gör vi till exempel genom vår självförvaltning vår affärsutveckling, med bland annat Greenhouse i Augustenborg och kvarteret Trevnaden, samt energieffektivisering. Bland annat har en väldigt stor del av våra lägenheter utrustats med temperaturgivare inomhus, vilket möjliggör en betydligt effektivare uppvärmning.

MKB ska fortsätta att vara en ledande aktör. Och vi ska fortsätta att bidra till hela Malmös utveckling.

Det är med stor entusiasm som jag griper mig an det uppdrag som jag fått.

Malmö i februari 2014
VD-ord i Årsredovisning 2013

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

0 positiva röster och 0 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+