God förvaltning och hög nyproduktion i fokus

Malmö, Februari 2015

Under 2014 var nyproduktionen i fokus. MKB färdigställde fler lägenheter än på länge och startade flera nya projekt, bland annat Limhamns läge som kommer att ge 290 nya lägenheter och är det största projektet sedan mitten av 1970-talet.

Boende är en av de viktigaste välfärdsfrågorna och efterfrågan på bostäder i Malmö är stor. Det är därför glädjande att fler Malmöbor än på många år har fått en ny bostad hos MKB. 2014 färdigställdes 385 lägenheter, den näst högsta siffran sedan 1974. Behoven är alltjämt stora och MKB ska fortsätta engagera sig för att bidra med fler hyresrätter i olika segment. Ett konkret uttryck för detta är vår produktion av kombohus i Segevång, en standardiserad produkt med bra kvalitet och något lägre hyra.

En stabil ekonomi är grunden

Det är angeläget att bolaget över tid visar goda resultat. En god ekonomi krävs för att vi ska upprätthålla en hög nyproduktionstakt och skapa förutsättningar för en bra förvaltning där vi genomför nödvändiga underhållsåtgärder. Årets resultat efter finansnetto blev 278 miljoner kronor, vilket är något högre än föregående år. Totalt investerade vi 744 miljoner kronor i nya och befintliga bostäder. Våra fastigheter har ett värde på 24,2 miljarder kronor.

Förvaltningen är basen i verksamheten

I tider av en stark bostadsefterfrågan, med stort fokus på nyproduktion, är det särskilt viktigt att komma ihåg att förvaltningen utgör basen i verksamheten. Det är i vardagen, när vi möter våra kunder, som vi bidrar till ett starkare och attraktivare Malmö. Hur vi och andra fastighetsägare tar hand om våra bostäder och hyresgäster är av stor betydelse för utvecklingen av staden. Med 23 000 bostäder är vi också en av Sveriges största fastighetsägare. Därmed följer ett självklart ansvar.

MKB har relativt sett ett högt underhåll. Under 2014 underhöll vi för 367 miljoner kronor, motsvarande 215 kronor per kvadratmeter.

En gemensam affärsplan - en förnyad företagsledning

Under 2014 inledde MKB ett strategiskt inriktningsarbete och vårt arbete med att ta fram en affärsplan är ett konkret uttryck för detta. Vi har valt att ge affärsplanen för 2015 ett tillgängligt och öppet format så att den som önskar kan ta del av vårt synsätt och vår inriktning. Affärsplanen är ett strategiskt styrdokument som beskriver bolagets inriktning samt de övergripande målen inom nyproduktion, ekonomi, hållbarhet, kund och medarbetare.

Under året har vi också förnyat företagsledningen och fördelat om ansvar. Vi har samlat nyproduktion och underhåll i en gemensam enhet, tillsatt en förvaltningschef som ansvarar för den löpande verksamheten samt breddat oss inom affärsutveckling, miljö och stadsutveckling.

Hållbart boende en ledningsfråga

Hållbarhetsfrågorna ligger högt på MKB:s agenda, vilket vi under året bland annat markerade vid förnyelsen av företagsledningen.

MKB:s hållbarhetssyn bygger på tre delar: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Inom den sociala delen har vi under 2014 bland annat utökat vårt samarbete med FC Rosengård - en elitförening med både dam- och herrlag som också har en djup förankring och bred ungdomsverksamhet i Rosengård. En annan social investering är "Biljett till framtiden" på Värner Rydénskolan i Rosengård, där vi erbjuder alla elever i klass åtta och nio kvalificerad läxhjälp samt två veckors sommararbete.

Inom den ekologiska hållbarheten är det viktigt att arbeta med våra befintliga fastigheter i beståndet. Energianvändningen är en av de mest betydelsefulla miljöfrågorna. MKB arbetar aktivt med att minska energianvändningen, i både nyproduktion och befintligt bestånd. Greenhouse Augustenborg är ett pågående nybyggnadsprojekt som ligger mycket långt fram inom hållbarhet. Det ger oss värdefulla erfarenheter som kan användas i andra projekt.

Fler byggrätter i egen portfölj - en nödvändig strategi

I Malmö finns det fastställda detaljplaner för cirka 6 000 byggrätter som ännu inte har startats. Dessa finns dock i liten utsträckning hos de fastighetsägare och byggentreprenörer som förväntas bygga hyresrätter. MKB bygger i princip i alla områden som vi får tillgång till. Samtidigt letar vi efter mark som medger bostadsbyggande på såväl kort som lång sikt. Under slutet av 2014 gjorde bolaget två affärer i linje med detta. Vi förvärvade två industrifastigheter i Norra Sofielund på cirka 55 000 kvadratmeter från Fastighets AB Briggen och en fastighet i Limhamn av Victoria Park AB, som möjliggör produktion av cirka 125 bostäder.

MKB vill fortsätta att delta i att utveckla staden

Malmö har en attraktiv bostadsmarknad med hög efterfrågan, i synnerhet för hyresrättsaktörer. Med de aktiviteter som är på gång i staden, exempelvis utbyggnaden av Hyllie och utvecklingen som sker i området kring centralstationen, fortsätter inflyttningen att öka. Det talar för att fler aktörer kommer att söka sig till Malmö, samtidigt som de befintliga vill stärka sina marknadsandelar. MKB tror på en fortsatt stark marknad där viljan att bygga och investera är stark.

Uppdraget a tt möjliggöra 500 nya lägenheter per å r ä r en stimulerande utmaning. Vi tänker oss ha en ordinarie produktion som ligger på dessa nivåer från 2016. För 2015 har vi nu en bra bit över 200 planerade inflyttningar, på kort sikt hoppas vi också kunna omvandla flera av våra lokaler till bostäder. Vi vill heller inte utesluta tillfälliga bygglov som medel för att öka antalet bostäder i Malmö. Vi bidrar gärna till att bredda utbudet av hyresrätter, och vi vill framöver kunna erbjuda fler bostäder med olika kvalitéer och varierande hyresnivåer. Vi har en historia av att ligga i framkant, vilket ges flera exempel på i denna årsredovisning, och vår förhoppning är att detta blir ytterligare ett sätt att bidra till utvecklingen av hyresrätten.

Vi ser fram mot ett 2015 där vi fortsätter att producera bostäder och ge en god och konkurrenskraftig service till de cirka 50 000 Malmöbor som bor hos oss.

Malmö i februari 2015
VD-ord i Årsredovisning 2014

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

2 positiva röster och 1 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

VD har ordet

Terje Johansson
VD MKB Fastighets AB