VD-ord, Årsredovisning 2015: Hög nyproduktion, nöjda kunder och stark värdetillväxt

2015 var ett intensivt år, för både MKB och staden vi verkar i. I takt med att allt fler människor sökte sig till Sverige och Malmö, med reviderade befolkningsprognoser som följd, blev vårt uppdrag ännu mer angeläget: att bygga, utveckla och förvalta boende för alla som vill bo i Malmö.

Vår största utmaning 2015 var att öka nyproduktionstakten för att kunna nå målet om att färdigställa 500 nya bostäder. Som en av Sveriges största fastighetsägare och ledande aktör på bostadsmarknaden i Malmö, har MKB det enskilt största ansvaret för nyproduktionen av hyresrätter i Malmö. Vi har haft ett starkt fokus på att nå en högre produktionstakt. När året summeras kan vi konstatera att MKB färdigställde 505 nya bostäder, vilket är en ökning med 120 bostäder från 2014 års redan höga nivå. Den kraftiga ökningen visar att vi har resurser att bidra med nya bostäder till en växande befolkning.

Hem för var och en

MKB:s nya vision är Hem för var och en. Den förpliktar att inte slå oss till ro med det vi hittills har uppnått, utan ställer krav på att vi fortsätter arbeta för att fler ska få möjlighet till ett bra boende i Malmö. Det kräver en fortsatt hög nyproduktionstakt och ett varierat utbud av bostäder. En särskild utmaning är att bygga prisvärda hyresrätter som kan efterfrågas av fler Malmöbor, vilket i sin tur stärker stadens attraktivitet.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade MKB drygt 920 lägenheter i produktion. Vi har även lagt grunden för fortsatt hög nyproduktionstakt genom att förvärva byggrätter och teckna kontrakt om köp av mark motsvarande cirka 900 lägenheter i Limhamn. MKB:s ambition är att bygga i alla områden i staden och vi söker kontinuerligt efter fler möjligheter. En annan viktig insats har varit att inventera det befintliga beståndet för att hitta utrymmen, exempelvis vindar, som ger möjlighet att skapa fler bostäder. Genom kampanjen Varje lägenhet räknas tog vi hjälp av Malmöborna för att samla in idéer till var och hur vi kan bygga fler nya lägenheter. En del av dessa bearbetar vi under 2016.

Även om MKB ökar takten räcker det inte för att matcha bostadsbehovet. Fler behöver bygga mer. Det ökade bostadsbehovet är en utmaning för många, särskilt bostadsföretag, entreprenörer och offentliga aktörer som Malmö stad. Samtidigt finns det en stark vilja hos de inblandade att gemensamt bidra till en ökad nyproduktion av bostäder. Ett bra exempel är MKB:s projekt Lokal till Hem – 220 bostäder förverkligades på kortare tid än ett år genom ett starkt engagemang och en hög målmedvetenhet hos kommunen, entreprenörerna och MKB. Framför aktörerna ligger utmaningen att på kort tid öka antalet tillgängliga byggrätter, inte minst för oss byggherrar som avser att bygga hyresrätter. Det kommer delvis att kräva omprövning och förnyelse från oss alla. Under 2015 har vi gemensamt visat att mycket är möjligt så det finns anledning att vara förhoppningsfull.

God värdeutveckling, hög investeringstakt och bra resultat

Fastighetsmarknaden i Malmö utvecklas positivt, vilket är i linje med våra förväntningar inför 2015. Vi ser fortsatt stor efterfrågan på fastigheter såväl för boende som för verksamheter. Priserna stiger, en utveckling som delvis påverkas av sjunkande avkastningskrav. Malmö är en attraktiv stad att investera i och vi tror på en fortsatt riktigt god värdeutveckling inte minst i segmentet hyresrätter, där MKB befinner sig. Ambitionerna för nyproduktion har bidragit till att MKB:s investeringar mer än fördubblades 2015 till drygt 1,8 miljarder kronor. Det ställer stora krav på MKB:s organisation. Under 2014 och 2015 har vi förstärkt såväl ledning som organisation med sikte på att klara av omfattande nyproduktion i kombination med att vi bibehåller hög kvalitet i förvaltningen av det befintliga beståndet. MKB investerade 570 miljoner kronor i underhåll och förbättringsinvesteringar under 2015, vilket motsvarar 326 kronor per kvadratmeter. Allt detta förutsätter att MKB har en stark balansräkning, goda resultat och sund ekonomisk förvaltning. Årets resultat blev 400 miljoner kronor, vilket är ett historiskt högt resultat. Våra fastigheter har ett värde på 28,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med cirka 4 miljarder.

Kunden i fokus

När bostadbristen är stor och nyproduktionstakten hög är det extra angeläget att hålla i minnet att förvaltningen, det vill säga det kundnära arbetet, är basen i verksamheten. Det är därför glädjande att vi i årets kundmätning fick höga värden som står sig mycket väl i konkurrensen med både andra privata och allmännyttiga bolag.

Ett hållbart företag

Som allmännyttigt bostadsföretag och i linje med ägarens direktiv har MKB särskilt ansvar för att verka för ökad hållbarhet. Det kan handla om att erbjuda lägenheter till personer som är i särskilt behov av stöd eller om olika sociala investeringar. MKB har personal på plats i våra bostadsområden, vi har tio anställda bosociala utvecklare, vi gör stora investeringar för att öka attraktiviteten och stärka tryggheten i våra områden, och vi samarbetar med skolorna. MKB stöttar också FC Rosengård och dess omfattande sociala verksamhet.

Hänsyn till miljö och minskad resursförbrukning är en viktig del i MKB:s hållbarhetsarbete. Totalt har energiförbrukningen sänkts med 4 procent per kvadratmeter, varav cirka 3,2 procent hänför sig till driftoptimeringar och investeringar i individuell mätning och debitering av varmvatten. Vi vill vara ett företag som ligger i framkant när det gäller miljö och vi vill underlätta för våra kunder att leva ett mer hållbart liv. Det kan handla om allt från att ge kunderna tillgång till bilpool, bättre möjlighet till källsortering eller genom att göra det enklare att välja cykling som förstahandsval i staden.

Utmaningarna ligger framför oss

Sammantaget går MKB stärkt in i 2016. Vi förbereder oss för att öka vårt bidrag till stadens utveckling. Vi uppvisar goda resultat. Vi arbetar aktivt med hållbarhet. För oss, som för alla andra som vill föra utvecklingen framåt, ligger de största utmaningarna alltid framåt i tiden. Vi ser med stort engagemang fram mot att ta oss an dem!

Malmö i mars 2016
Terje Johansson, VD

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

0 positiva röster och 0 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+