Miljö

Det ska vara lätt att leva miljövänligt i staden. Utvecklingen av miljölösningar bidrar till en ökad efterfrågan på stadens boende där många miljöåtgärder tillsammans bidrar till en attraktiv stadsmiljö. MKB:s mål är en tät och grön stad med minskad miljöbelastning.

MKB och Miljön (PDF-dokument, 4,5 MB)

För oss på MKB är omsorg om miljön en naturlig del av förvaltningen och när vi bygger nya bostäder. Det räcker inte med att följa gällande miljölagar. Vi utvecklar oss och inför kontinuerligt miljöförbättrande åtgärder i vår verksamhet.

Avfallshantering

MKB strävar efter att erbjuda möjligheter till källsortering av så många avfallsslag som möjligt för sina kunder. Vi arbetar ständigt för att hitta lösningar som passar varje enskilt bostadsområde. MKB:s kontor sorterar sitt avfall och vid byggprojekt och rivning arbetar vi för att nå största möjliga återanvändning och materialåtervinning.

Källsorteringsguide. (PDF-dokument, 13,8 MB)

MKB arbetar även aktivt för att underlätta våra kunders hantering av grovavfall (gamla möbler, mattor mm), farligt avfall och fett/frityroljor - alltså sådant avfall som inte får inte slängas i miljöhus eller i avloppet.

  • Så här gör du som bor hos MKB med gamla möbler och annat skrymmande avfall (grovavfall).
  • Så här gör du som bor hos MKB med farligt avfall.
  • Så här gör du som bor hos MKB med fett/frityrolja.

Inomhusmiljö

För att säkra en optimal inomhusmiljö pågår en systematisk översyn av samtliga bolagets lägenheter. Inventeringen sker inom ramen för Mibb (Miljöinventering av innemiljö i befintlig bebyggelse).

Klimat

MKB:s breda energiarbete som påbörjades 1993 har medfört att vi redan nått EU:s klimatmål – att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 procent från 1990 till 2020. Idag köper MKB bara el från vindkraft och har invigt sin första solcellsanläggning. Målet för energiarbetet är att minska företagets klimatpåverkan genom att få husen att fungera optimalt. Arbetet med energieffektivisering är numera en del av driften av fastigheterna. I olika utvecklingsprojekt försöker vi hitta lösningar för att bland annat minska energiförbrukningen i tvättstugor, erbjuda laddplatser för boende och integrera solceller vid takomläggning. Sedan 2004 beräknar vi koldioxidutsläppen enligt GHG-protokollet, Greenhouse Gas Protocol, och redovisar dem offentligt i vår årsredovisning.

Transporter

Inom MKB väljer vi cyklar, el- eller gasbilar och tåg. Det finns exempelvis en tjänstecykel för var tredje anställd, och de används flitigt. Successivt miljöanpassar vi vår lilla fordonsflotta genom att välja miljöfordon vid alla byten och nyinköp. I dagsläget har vi nått upp till omkring 20 procent miljöfordon. För mindre fordon prioriteras tystgående elbilar och för större fordon prioriteras gasbilar när det är möjligt. Anställda som kör mycket bil har utbildats i ecodriving. MKB har även höga ambitioner i att underlätta smart och hållbart resande för sina kunder.

Utemiljö

MKB undviker att fälla träd. När det ändå är befogat att ta bort ett träd ska detta ersättas med två nya inom området. För att främja en giftfri miljö är det inom MKB:s bostadsområden förbjudet att använda ogräsbekämpningsmedel. Växter påverkas även negativt av saltanvändning, som kan hämma träds tillväxt. Salt kan även ge korrosion på ledningar och vatteninstallationer. Därför minskar vi saltanvändningen under vintersäsongen.

Materialval

I MKBs miljöpolicy anges att företaget ska erbjuda sina kunder lägenheter med god inomhusmiljö samt låg påverkan på klimat, hälsa och miljö. Ambitionsnivån ska utgå ifrån det utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet strategiskt bästa på lång sikt. Att MKB ska välja miljöbästa alternativ regleras även genom produktvalsprincipen i Miljöbalken. MKB har därför krav på vilka hälso- och miljöskadliga ämnen som inte ska byggas in i våra hus eller användas i vår verksamhet.

MKBs krav utgår från Kemikalieinspektionens kriterier för miljö- och hälsofarliga egenskaper enligt Prioriteringsguiden, PRIO. Dessa är desamma som används av byggbranschens gemensamma system BASTA.

Som en del i att underlätta för entreprenörer att efterleva MKBs krav kring materialval och för att dokumentera de ämnen som byggs in i våra fastigheter, använder vi oss av digital loggbok och en särskild mall för avvikelsehantering.

Digital loggbok (Excel-dokument, 21 kB)

Instruktioner och mall för avvikelsehantering (Word-dokument, 20 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Antal röster

22 positiva röster och 10 negativa röster.

Dela den här sidan:

  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google+

Dokument och länkar

MKB Miljöpolicy »   
   

 

Kontakt

Jenny Holmquist

Miljöstrateg

Telefon:

040 -31 34 06

E-post:

: